Algemene voorwaarden

Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor ieder aanbieding, behandeling en transactie tussen de salon en een cliënt waarop Maison Lashes deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak  aan Maison Lashes melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag de salon 50% voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan tien minuten later dan afgesproken tijd in de studio komt mag Maison Lashes de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken geld bedrag berekenen. 

Betalingen

Maison Lashes vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar op de site. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Maison Lashes vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de studio en website. Aanbiedingen en advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling en eventuele producten contant te voldoen. Betalingen zijn uitsluitend á contant en betaling in termijnen is niet mogelijk, mits anders is vermeld.

Inspanningen Maison Lashes

Maison Lashes zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Maison Lashes zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet Maison Lashes vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Maison Lashes aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

Geheimhouding

Maison Lashes is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft verteld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Maison Lashes verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Aansprakelijkheid

Maison Lashes is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Maison Lashes is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
Maison Lashes is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de studio.

Garantie

Maison Lashes geeft de cliënt 1 week (07 dagen) garantie op de behandeling en de producten.
De garantie voor wimperextensions vervalt indien:
+ De cliënt de wimpers heeft laten onderhouden door een andere wimperstudio.
+ De cliënt aan de wimpers heeft getrokken of hevig in de ogen gewreven.
+ De cliënt andere  producten dan door Maison Lashes geadviseerde heeft gebruikt voor het onderhoud van de wimperextensions.
+ De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de wimpers, zoals beschreven in de adviesfolder niet heeft opgevolgd.
* De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
* De cliënt makeup / mascara heeft gebruikt op de wimperextensions.

Diefstal

Maison Lashes heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Maison Lashes meldt diefstal altijd bij de politie.

Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Maison Lashes en de behandelende styliste. Indien een klacht gegrond is, zal Maison Lashes de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen. De cliënt zal nooit ofte nimmer het betaalde bedrag voor de gedane behandeling terug kunnen vorderen.

Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de studio behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Maison Lashes het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.

privacy verklaring

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Maison Lashes verwerkt van haar klanten. Indien je klant wordt van Maison Lashes, of om een andere reden persoonsgegevens aan Maison Lashes verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken. Wij adviseren je om deze Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Maison Lashes, Vlasakker 15, 3417 XT in Montfoort.
KvK nummer 69705550
De salon is bereikbaar via info@maisonlashes.nl

 

Welke gegevens verwerkt Maison Lashes en voor welk doel

De volgende persoonsgegevens kunnen worden verwerkt:
a) voor- en achternaam
b) adresgegevens eventueel postadres (wanneer nodig)
c) telefoonnummer, e-mailadres,
d) eventuele gezondheidsgegevens via intakeformulier
e) voor – en na foto’s

2.2 Maison Lashes verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan,
b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Maison Lashes.
c) voor- en na foto’s van gelaat / wimpers worden gedeeld op Social Media na toestemming van u.

E-mail berichtgeving:
Maison Lashes gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van Maison Lashes. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

Bewaartermijnen

Maison Lashes verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Maison Lashes passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Maison Lashes gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Via de eigenaresse van Maison Lashes kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Maison Lashes zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de eigenaresse.

5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop Maison Lashes je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgevens.

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunnen worden gericht aan eigenaresse van Maison Lashes via info@maisonlashes.nl

Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig deze Privacyverklaring te bekijken.